Share tool xử lý vài thao tác đơn giản với SSH

Tất cả các file kết quả được lưu ở thư mục chứa tool

1. SSH Filter: lọc ra SSH đúng chuẩn ip|user|pass – Kết quả: SSHFilter.txt

2. User/Pass Filter: lọc ra user|pass – Kết quả: UserPassList.txt

3. Check Duplicate: Check trùng ssh trong 1 list – Kết quả: CheckDuplicate.txt

4. Split: Chia nhỏ file ssh – Kết quả: TênFileGốc.txt

5. Join: Gộp tất cả các file txt trong thư mục chứa file đã chọn – Kết quả: SSHJoin.txt

6. Random: Random 1 list SSH – Kết quả: RandomSSH.txt

7. Country Filter: Lọc theo quốc gia – Kết quả: CountryFilter.txt

Tier: lọc theo tier (phân khúc trả tiền cao->thấp) – Kết quả: Tier.txt

Country Code: Nhập code của các quốc gia cần lọc (cách nhau bời dấu phẩy ví dụ US,CA,GB,AU) – Kết quả: CountryFilter.txt

5 1 vote
Article Rating
File Download
WinRAR Password | Download Password
Password: xshare.pro
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Huri Tran
Huri Tran
4 years ago

thanks